Name :  
E-mail :  
» Boy Scuot Camp
» Sutkhobpha Camp
     ค่ายผู้ใหญ่
     สนามยิงปืน Bullet Ball
» Activities
» Performance
» News & Events
» Clip Video
» E-Card
» Location Map
 
 
  ค่ายผู้ใหญ่(ละลายพฤติกรรม)
ฐานปฏิบัติ 9 ฐาน
ฐานที่ 1 ละลายพฤติกรรม
การต้อนรับแนะนำตัวชุดวิทยาและละลายพฤติกรรม นันทนาการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทำงามรู้จักและพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจร่วมกันและยอมรับในกฎระเบียบของสังคม
รายละเอียด
•  กล่าวต้อนรับและแนะนำชุดวิทยากร
•  ละลายพฤติกรรม เพื่อการรับเงื่อนไข อาทิ พรางเล็กน้อย และการจัดแบ่งกลุ่ม
•  การเล่นนันทนาการ เพื่อผ่อนคลาความรู้สึก เกมส์การเล่น, ร้องเพลประกอบท่าทาง 3-4 เกมส์
ฐานที่ 2 สลักชื่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการทำงานและมีส่วนร่วมทำงานเป็นทีม โดยเน้นสภาพจิตใจที่ต้องทำงานในสภาพที่มีอุปสรรคและต้องใช้ความประณีต ให้คะแนนฐานนี้ด้วย ความตั้งใจ ความประณีตของตัวอักษรที่เขียน
รายละเอียด ให้ทุกสีร่วมกันเขียนชื่อตัวเองให้ครบทุกคนพร้อมเขียนอักษรชื่อบริษัท ในตอนท้าย ด้วยอุปกรณ์ ดินสอ ขนาดความยาว 2 เมตร ตัวดินสอขนาดเท่าต้นมะพร้าว น้ำหนักประมาณ 70 กิโลกรัม และหาก้อนหินมาเรียงเป็นรูปหัวใจ
ฐานที่ 3 การหา RC ด้วยเข็มทิศ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเป็นทีมในการหา RC และปฏิบัติตามคำสั่งได้ตรงเป้าหมายที่กำหนดจนสำเร็จ
รายละเอียด
•  ให้ผู้เข้ารับการฝึกได้เรียนรู้การใช้เข็มทิศและการเดินเข็มทิศผ่านสิ่งกีดขวาง
•  ให้ผู้เข้ารับการฝึก ได้เรียนรู้การเดินในสภาพภูมิประเทศธรรมชาติ
•  ให้ผู้เข้ารับการฝึกหา RC ที่ให้ระบุได้ปฏิบัติ
ฐานที่ 4 สนามทุ่นระเบิด (การลอดและการเคลื่อนที่ผ่านเครื่องกีดขวาง (อุปสรรค)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกแสดงออกถึงความกล้าหาญในการผ่านอุปสรรคและการเป็นพัสดีในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
รายละเอียด ให้ทุกคนเคลื่อนที่ผ่านสนามทุ่นระเบิด (จำลอง) ที่วางไว้ ซึ่งอาจจะโดนระเบิดด้วยแป้งสีฝุ่น
ฐานที่ 5 การโรยตัวจากหน้าผาจำลอง 34 ฟุต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความอดทนต่อร่างกายจิตใจ สามารถทนต่อสภาวะจิตใจและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนั้น
รายละเอียด เป็นการเคลื่อนที่ต่อเนื่องจากฐานที่ 4 แต่เพิ่มเติมระยะทางในการผ่านให้ตื่นเต้นมากขึ้น
ฐานที่ 6 สะพานตัวหนอนคอมมาโด
ฐานที่ 7 สะพานเชือก
ฐานที่ 8 สะพานอกไก่
ฐานที่ 9 สะพานเชือก 3 เส้น และสะพานเชือก 2 เส้น
อัตราค่าบริการ 250 บาท/ท่าน รวมอาหารกลางวันแบบกล่อง + น้ำดื่ม
อัตราค่าบริการนี้รวม

      - ค่ากิจกรรมตามฐานในรายการ
      - ค่าวิทยากร และพี่เลี้ยงดูแลให้ความรู้
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
      - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ ถ้ามี
      - ค่าประกันอุบัติเหตุ
       - ค่าของว่าง
หมายเหตุ   * ตารางราคานี้ไม่รวมค่าพาหนะ
                    * ตารางราคาอยู่ค่ายพักแรมนี้อาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
                    * สอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ ฝ่ายการตลาดค่ายสุดขอบฟ้า 038-367229 ต่อ 114
                      หรือ 081-3508709
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
      1. ในกรณีที่นักเรียนใส่ชุดลูกเสือ - เนตรนารี นักเรียนควรใส่กางเกงขาสั้น เพื่อความสะดวกในการร่วม
           กิจกรรม
      2. ควรเตรียมชุดพละโรงเรียนมาเปลี่ยน หรือใส่จากโรงเรียนมาเพื่อร่วมกิจกรรมเข้าฐานในช่วงบ่าย
      3. เงื่อนเชือกลูกเสือสำหรับเรียนเงือนเชือก

 

  » Pattaya Information
  » Pattaya Attraction
  www.happyriding.com
  www.trotaround.com
  www.vrhorseman.com
  www.tefcenter.net
 
  Home  |  Site Map  |  Partner Links  |  Contact Us
  Copyright © 2009 Sutkhobpha Camp All Rights Reserved. | Site by PattayaInformation.com